Full Stack Developer

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de professionals de FullStack Developer per a un important client en el sector de Telecomunicacions en Barcelona.

Es Requereix

 • Cicle Formatiu de Grau Superior / Grau en Enginyeria, Matemàtiques, Física…
 • Experiència en desenvolupament Frontend amb Angular
 • Experiència a Java demostrable
 • Experiència en Oracle SQL
 • Experiència en SVN/Git
 • Estar interessat a crear una experiència d’alta qualitat per a l’usuari
 • Tenir més d’1 any d’experiència en aplicacions web.
 • Experiència demostrable en Javascript. Usem Angular, però valorem tenir unes competències sòlides en Javascript
 • Domini de les proves d’interfície d’usuari i de les proves d’extrem a extrem.

Requisits valorables:

 • Experiència en Spring Boot
 • Habituat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.
 • Persones proactives i participatives
 • La curiositat i interès del candidat

Què t’oferim?

 • Contractació indefinida a jornada completa.
 • Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.
 • Possibilitat de Full remote, amb reunions puntuals en les nostres oficines de Barcelona.
 • Flexibilitat horària.
 • Paquet de Compensació del teletreball.
 • Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.
 • Feedback del rendiment per part dels responsables.
 • Formar part d’una companyia consolidada.
 • Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected] o Aplicar oferta en la web


En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de profesionales de FullStack Developer para un importante cliente en el sector de Telecomunicaciones en Barcelona.

Se Requiere

 • Ciclo Formativo de Grado Superior / Grado en Ingeniería, Matemáticas, Física…
 • Experiencia en desarrollo Frontend con Angular
 • Experiencia en Java demostrable
 • Experiencia en Oracle SQL
 • Experiencia en SVN/Git
 • Estar interesado en crear una experiencia de alta calidad para el usuario
 • Tener más de 1 año de experiencia en aplicaciones web.
 • Experiencia demostrable en JavaScript. Usamos Angular, pero valoramos tener unas competencias sólidas en JavaScript
 • Dominio de las pruebas de interfaz de usuario y de las pruebas de extremo a extremo.

Requisitos valorables:

 • Experiencia en Spring Boot
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato

¿Qué te ofrecemos?

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Posibilidad de Full Remote, con reuniones puntuales en nuestras oficinas de Barcelona.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected] o aplicar a la oferta en la web


.NET Developer

En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de profesionales de .NET Developer para un importante cliente en el sector de las Telecomunicaciones en Barcelona.

Se Requiere

 • Sólida Experiencia con C#/.Net/.Net Core
 • Autonomía y solvencia para abarcar ciclo completo de desarrollo.
 • Experiencia en construcción de APIs
 • Entorno Agile

Requisitos valorables:

 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • REST API development
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato

¿Qué te ofrecemos

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo. Flexibilidad de Teletrabajo
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.
 • Comprometidas y comprometidos con la igualdad, En JES Serveis creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected] o aplicar a la oferta en la web https://bit.ly/3xDtp7N

—————————–

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de professionals de .NET Developer per a un important client en el sector del Telecomunicacions a Barcelona.

Es Requereix

 • Sòlida Experiència amb .C#/.Net/.Net Core
 • Autonomia i solvència per a englobar el cicle complet de desenvolupament.
 • Experiència en construcció de APIs
 • Entorn Agile

Requisits valorables:

 • Acostumat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.
 • REST API development
 • Persones proactives i participatives
 • La curiositat i interès del candidat

Què t’oferim?

 • Contractació indefinida a jornada completa.
 • Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.
 • Flexibilitat horària.
 • Paquet de Compensació del teletreball. Flexibilitat de Teletreball
 • Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.
 • Feedback del rendiment per part dels responsables.
 • Formar part d’una companyia consolidada.
 • Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.
 • Compromeses i compromesos amb la igualtat, En JES Serveis creiem en la diversitat i inclusió. Defensem la igualtat d’oportunitats sense discriminar per gènere, edat, religió ni orientació sexual o per qualsevol altre aspecte que pogués ser considerat excloent.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected] o aplicar a l’oferta en la web https://bit.ly/3xdtp7n

System Administrator (SysAdmin)

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de professionals de System Administrator centrat en el monitoratge i performance per a un important client en el sector de Telecomunicacions en Barcelona.

Es Requereix

• Experiència en desenvolupament amb Python

• Experiència en entorns Linux

• Ansible, Bash, Docker

• Oracle Database

• PostgreSQL

• Elastic Search

• Kivana

• Grafana

Requisits valorables:

• Experiència demostrable en sistemes complexos de visualització de dades.

• Acostumat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.

• Experiència en projectes d’àmbit internacional

• REST API development

• Troubleshooting

• Real customers maintenance

• Kubernetes

• Virtualization technology understanding

• Persones proactives i participatives

• La curiositat i interès del candidat

Principalment, treballaràs sempre mà a mà amb els teus companys/as de departament i amb el Manager, encara que la interacció amb altres departaments és bastant comú per a preguntar dubtes i coordinar unes certes tasques que puguin implicar diverses àrees.

• Realitzaràs una revisió contínua de la infraestructura en cerca de possibles millores que facilitin tant el seu manteniment com la seva escalabilitat.

• Juntament amb els teus companys de departament apagaràs els focs que puguin anar sorgint durant el dia a dia de la plataforma ( actualment es dedica la major part del temps a continuar iterant sobre ella per a millorar-la que apagant focs).

• Revisaràs el codi dels teus companys, aportant i aprenent dels altres.

Què t’oferim?

• Contractació indefinida a jornada completa.

• Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.

• Flexibilitat horària.

• Paquet de Compensació del teletreball.

• Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.

• Feedback del rendiment per part dels responsables.

• Formar part d’una companyia consolidada.

• Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected] o aplicar a l’oferta en la web https://bit.ly/3xdtp7n

——————————————————————————–

En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de profesionales de System Administrator para un importante cliente en el sector de Telecomunicaciones en Barcelona.

Se Requiere

 • Experiencia en desarrollo con Python
 • Experiencia en entornos Linux
 • Ansible, Bash, Docker
 • Oracle Database
 • PostgreSQL
 • Elastic Search
 • Kivana
 • Grafana

Requisitos valorables:

 • Experiencia demostrable en sistemas complejos de visualización de datos.
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Experiencia en proyectos de ámbito internacional
 • REST API development
 • Troubleshooting
 • Real customers maintenance
 • Kubernetes
 • Virtualization technology understanding
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato

Principalmente, vas a trabajar siempre mano a mano con tus compañeros/as de departamento y con el Manager, aunque la interacción con otros departamentos es bastante común para preguntar dudas y coordinar ciertas tareas que puedan implicar a varias áreas.

 • Realizarás una revisión continua de la infraestructura en búsqueda de posibles mejoras que faciliten tanto su mantenimiento como su escalabilidad.
 • Junto con tus compañeros de departamento apagarás los fuegos que puedan ir surgiendo durante el día a día de la plataforma ( actualmente se dedica la mayor parte del tiempo en seguir iterando sobre ella para mejorarla que apagando fuegos).
 • Revisarás el código de tus compañeros, aportando y aprendiendo de los demás.

¿Qué te ofrecemos?

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected] o aplicar a la oferta en la web https://bit.ly/3xDtp7N

Backend Developer

En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de profesionales de Backend Developer para un importante cliente en el sector del BigData en Barcelona.

Se Requiere

 • Grado en Ingeniería, Matemáticas, Física…
 • Sólida Experiencia con Java/Spring. Autonomía y solvencia para abarcar ciclo completo de desarrollo.
 • Experiencia en desarrollo con Python
 • Experiencia en construcción de APIs
 • Experiencia en entornos Linux
 • Ansible, Bash, Docker
 • Microservicios
 • Inglés B1

Requisitos valorables:

 • Experiencia demostrable en sistemas complejos de visualización de datos.
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Experiencia en proyectos de ámbito internacional
 • REST API development
 • Services management, updates, monitoring
 • Troubleshooting
 • Real customers maintenance
 • Kubernetes
 • Virtualization technology understanding
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato

¿Qué te ofrecemos

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected]

—————————–

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de professionals de Backend Developer per a un important client en el sector del BigData a Barcelona.

Es Requereix

 • Grau en Enginyeria, Matemàtiques, Física…
 • Sòlida Experiència amb Java/Spring. Autonomia i solvència per a englobar el cicle complet de desenvolupament.
 • Experiència en desenvolupament amb Python
 • Experiència en construcció de APIs
 • Experiència en entorns Linux
 • Ansible, Bash, Docker
 • Microserveis
 • Anglès B1

Requisits valorables:

 • Experiència demostrable en sistemes complexos de visualització de dades.
 • Acostumat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.
 • Experiència en projectes d’àmbit internacional
 • REST API development
 • Services management, updates, monitoring
 • Troubleshooting
 • Real customers maintenance
 • Kubernetes
 • Virtualization technology understanding
 • Persones proactives i participatives
 • La curiositat i interès del candidat

Què t’oferim?

 • Contractació indefinida a jornada completa.
 • Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.
 • Flexibilitat horària.
 • Paquet de Compensació del teletreball.
 • Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.
 • Feedback del rendiment per part dels responsables.
 • Formar part d’una companyia consolidada.
 • Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected]

Power BI/ETL Developer

En JES Servei estem especialitzats en CI i QA, busquem ampliar el nostre equip de Business Intelligence amb professionals de Power BI/ETL Developer per a diversos projectes a Barcelona.

Es Requereix

• Cicle Formatiu de Grau Superior / Grau en Enginyeria, Matemàtiques, Física…

• Coneixement de PowerBI / Grafana

• Desenvolupament de processos ETL

• Realització de dissenys tècnics, desenvolupament dels processos ETL, validació (proves unitàries i integració) i proves d’usuari.

• Experiència en Talend, Pentaho o IBM InfoSphere.

• Experiència a Java demostrable

• Experiència en SQL/Oracle SQL

Requisits valorables:

• Experiència demostrable en sistemes complexos de visualització de dades.

• Habituat a treballar amb filosofia Agile i de Continuous integration.

• Experiència en projectes d’àmbit internacional

• Persones proactives i participatives

• La curiositat i interès del candidat

• Experiència en entorns Linux

Què t’oferim?

• Contractació indefinida a jornada completa.

• Retribució econòmica competitiva i adaptada al nivell i característiques del lloc.

• Possibilitat de Full remote, amb reunions puntuals en les nostres oficines de Barcelona.

• Flexibilitat horària.

• Paquet de Compensació del teletreball.

• Excel·lent ambient de treball i esperit de compromís.

• Feedback del rendiment per part dels responsables.

• Formar part d’una companyia consolidada.

• Participar en projectes estables, dins d’un equip jove i dinàmic.

Si creus que és el moment de fer un pas en la teva carrera professional i créixer dins d’un projecte ambiciós, aplica a la nostra oferta, t’estem esperant! Si vols pots contacta amb nosaltres en aquest correu [email protected] o Aplicar oferta en la web


En JES Servei estamos especializados en CI y QA, buscamos ampliar nuestro equipo de Business Intelligence con profesionales de Power BI/ETL Developer para diversos proyectos en Barcelona.

Se Requiere

 • Ciclo Formativo de Grado Superior / Grado en Ingeniería, Matemáticas, Física…
 • Conocimiento de PowerBI / Grafana
 • Desarrollo de procesos ETL
 • Realización de diseños técnicos, desarrollo de los procesos ETL, validación (pruebas unitarias e integración) y pruebas de usuario.
 • Experiencia en Talend, Pentaho o IBM InfoSphere.
 • Experiencia en Java demostrable
 • Experiencia en SQL/Oracle SQL

Requisitos valorables:

 • Experiencia demostrable en sistemas complejos de visualización de datos.
 • Acostumbrado a trabajar con filosofía Agile y de Continuous integration.
 • Experiencia en proyectos de ámbito internacional
 • Personas proactivas y participativas
 • La curiosidad e interés del candidato
 • Experiencia en entornos Linux

¿Qué te ofrecemos?

 • Contratación indefinida a jornada completa.
 • Retribución económica competitiva y adaptada al nivel y características del puesto.
 • Posibilidad de Full Remote, con reuniones puntuales en nuestras oficinas de Barcelona.
 • Flexibilidad horaria.
 • Paquete de Compensación del teletrabajo.
 • Excelente ambiente de trabajo y espíritu de compromiso.
 • Feedback del rendimiento por parte de los responsables.
 • Formar parte de una compañía consolidada.
 • Participar en proyectos estables, dentro de un equipo joven y dinámico.

Si crees que es el momento de dar un paso en tu carrera profesional y crecer dentro de un proyecto ambicioso, aplica a nuestra oferta, ¡te estamos esperando! Si quieres puedes contactarnos a este correo [email protected] o aplicar a la oferta en la web